Název křestního jména význam
česky latinsky / německy
Alžběta (Eliška) Elisabeth/Elisabeth Alžběta - ale také Eliška či Elsa - je hebrejského původu. Původně znělo Elíšebáh a znamená "Bůh je má přísaha", případně, že "nositelka tohoto jména je zaslíbena Bohu".
Ambrož Ambrosius/Ambros Jméno je řeckého původu a vychází z přídavného jména ambrosios, jež znamená "nesmrtelný" nebo "božský".
Anežka Agnes/Agnesa Pochází z řečtiny. Slovo hagné znamená "čistá" nebo "neposkvrněná" a z tohoto tvaru vzniklo latinské jméno Agnes. Stejného základu je i řecké slovo hagios, což znamená "svatý".
Anna Anna/Anna Ženské jméno hebrejského původu, Anna znamená "milostiplná" či "milá".Ze stejného hebrejského jména pochází také české jméno Hana.
Antonín Antonius/Anton Má základ v latinském Antoninus, což je adoptivní jméno k Antonius a znamená "patřící Antoniovi".
Apolena Apollonia/Apollonia Jméno má základ v řeckém Apollonios. Znamenalo to, že "dívka tohoto jména byla zasvěcena bohu Apollonovi". Jeho prostřednictvím pak byla "světlodárná". Českým ekvivalentem jména je Světla, Světluše i Světlana.
Barbora Barbara/Barbara Původní význam tohoto jména se vykládal jako "brblající a breptající". Základem je řecké slovo barbaros, což se překládá jako "cizinec" nebo "barbar". Řekové totiž cizincům nerozuměli a zdálo se jim, že ostatní jazyky neznějí pěkně a jsou breptavé a neznělé.
Bartoloměj Bartolomeus/Bartholomäus Toto původně aramejské jméno znělo bar Talmai čili "syn Talmajův", přičemž Talmai souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená "brázda". Jeho otec byl totiž oráčem. Dalo by se tedy s určitou nadsázkou říci, že Bartoloměj byl synem starého Brázdy.
Blažej Blasius/ Blasius Jeho původ a význam je nejasný. Buď pochází z řeckého Blasios, což znamená „trpící na zápal kloubů“, nebo vzniklo z řeckého slova bléché („bleptavý, breptavý; neobratný, tupý“).
Eva Ewa/Eva Jméno Eva je hebrejského původu a znělo Havváh. Doslova znamená "živá", přeneseně pak "životodárná" či "matka života".
František Franciscus/ Franz (Frank) Původem se jedná o italskou přezdívku, kterou dostal od svých přátel v mladém věku František z Assisi, protože se velice rychle naučil francouzsky a pomáhal svému otci s obchodní korespondencí.
Havel Galus/Galus Jméno je latinského původu. Znělo Galus a znamenalo tedy "obyvatel Galie". Dnes se toto jméno u nás objevuje jenom zřídka a více se používá jako příjmení.
Ignác Ignatius/ Ignatius (Ignaz) Výklad tohoto jména je stejně složitý jako snaha vysvětlit význam jeho nejznámějšího nositele - Ignáce z Loyoly. Někteří jazykovědci soudí, že toto jméno vzniklo z latinského slova ignis, což znamená "oheň". Jiní naopak soudí, že základem je agnatus čili "urozený", popřípadě cognatus, "příbuzný".
Jakub Jacobus/ Jacob Základy jména musíme hledat až v hebrejském Jahaqóbh, které vychází ze slova háqébh, "pata".
Jan Joannes (Ioannes) / Johann (Johannes, Hannes nebo Hans) Jméno, které má prastarý hebrejský původ, přičemž původní Jochánán znamenalo "Bůh je milostivý".
Jana Joanna/ Joanna (Jana) Jana má stejný význam jako Jan (viz výše). Od téhož jména pochází někdy samostatná forma Johana.
Jeroným Hieronymus/ Hieronymus Jeho základem je řecký Hieronymos. Podle vysvětlení jazykovědců to znamená "svaté jméno" nebo "muže se svatým jménem". Toto jméno je světově oblíbeno a má mnoho různých podob. Ve starém Římě mu říkali Hieronymus, v Holandsku podobně jako u nás Jeronym, ve Francii Jérome a v Anglii Jerome. Italové si jméno pozměnili na Geronimo či Girolamo
Jiljí Aegidius/ Egidius (Ägidius) Toto jméno je řeckého původu a znělo též Aegidius, což znamená "záštita, ochrana nebo štítonoš". Česká podoba vznikla zřejmě z 2. pádu latinské varianty jména - ta zněla Gilius.
Jiří Georgius/ Georg (Jörg, Jürgen, Jorn, Gorgel, Görries, Gerg,... atd.) Základem jména je řecké slovo geórgós, jež znamená "zemědělec". Stejně jako český překlad jména můžeme i řeckou variantu dále dělit: gé znamená "země", druhá část souvisí se slovem ergon, tj. "dílo" nebo "práce". Je to jméno celosvětově velmi oblíbené a existuje v mnoha národních variantách.
Johana Joanna/Johanna (Jana) Je jinou podobou jména Jana. Má svůj základ v mužském jméně Jan, jehož počátek je v hebrejském Jochánán a znamená "Bůh je milostivý".
Josef Josefus/ Josef Základem jména je hebrejské Jóséph, označující "toho, kdo bude pokračovat". Josef je tedy ten, kdo v něčem pokračuje, něco přidává nebo rozmnožuje. Toto jméno má mnoho domáckých podob, a to nejenom u nás, ale takřka po celém světě.
Judita Judita/ Judith Jméno hebrejského původu - znamená přímo "Židovka" nebo "žena z Judeje". Základem je totiž jméno Jehúdíth. Jitka pak vznikla zřejmě z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina Judity.
Justýna Justina/ Justina Toto jméno má latinský původ a znamená "spravedlivá". Naši obrozenci ostatně toto jméno překládali jako Pravdomila nebo Pravoslava.
Karel Carolus/ Karl Základem jména je germánské obecné jméno karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem "muž" nebo "chlap". Pod vlivem slávy císaře Karla Velikého se velice rozšířilo a v češtině, polštině, chorvatštině, srbštině a maďarštině zdruhovělo: označuje krále.
Ludmila (Lidmila) Ludmila/ Ludmila Ludmila je staré slovanské jméno, které znamená „Lidu milá“. Dá se říci, že nejznámější nositelka tohoto jména skutečně byla oblíbena snad u celého národa a po její smrti úcta k ní ještě více vzrostla.
Lukáš Lucas/ Lukas "Ten, který přichází z Lukánie" (Lucania, kraj v Itálii) či "Lukánec", takový je doslovný překlad tohoto jména.
Magdalena Magdalena/ Magdalena Souvisí s palestinským městem Magdala. V hebrejštině magdala znamená „věž“. Význam jména je „pocházející z Magdaly“.
Markéta Margarita /Margareta (Margarete) Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, jež znamená "perla". Kořeny jsou však ještě starší a sahají až ke staroindickému označení tohoto krásného daru moře, k mandžarí. Markéta nebo také Markyta je velice rozšířena po celém světě.
Mariana Marian(n)a / Marian(n)e Mariana je ženské křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu původem latinského Marianus, to znamená "náležející k rodu Mariů" (asi z latinského mas, maris = "muž").
Marie Maria/ Maria Jméno Marie má zřejmě prastarý původ až ve starověkém Egyptě a podle některých badatelů znamená "milovaná Bohem". Jiní vědci ji však překládají jako "hořká" či jako "moře hořkosti". Z aramejské podoby Marjam vychází pak další teorie, která toto jméno překládá jako "paní" nebo "kapka moře".Jinde bychom nalezli i jiné významy, jako například "krásná" či "odkazovatelka".
Matěj (Matyáš) Mathias/ Matias Matěj a jeho varianta Matyáš jsou hebrejského původu. Prastaré znění jména Mattithjáh znamená "dar Boží". Ze stejného základu vychází i Matouš. K tvarovému rozlišení obou jmen došlo už v řečtině (Matthíás a Matthaios), odkud se k nám jména dostala; jména Matěj a Matyáš vznikla z tvaru Matthíás.
Matouš Mathaus/ Jméno je hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená "dar Boží". Základem obou jmen - a Matyáše k tomu - je totiž jméno Mattithjáh, které se rozšířilo díky tvarům Matthaios (Matouš) a Matthíás (Matyáš, Matěj). Tato jména mají tolik společného, že je mnohé jazyky ani nerozlišují.
Michal (Michael) Michael/ Michael (Michel) Toto jméno je zkráceninou jména Michael, má hebrejský původ a znamená "kdo (je) jako Bůh, podobný Bohu?"
 Martin Martinus/ Martin Toto jméno má původ v latinském slově Martinus. Je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející.
 Mikuláš Nicolaus/ Nikolaus (Niklas, Klaus) Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos- znamená "vítězství lidu". Později bylo N změněno na M. Mikuláš je světcem velice slavným.
Pavel Paulus/ Paul Pavel má základ latinský, a sice ve slově paulus - "malý".
Rozálie Ros(z)ina/ Rosalia (Rosalie) latinského původu. Vykládá se jako „růže, růžová“.
Saloména Salomena/ Salome Biblické jméno, z hebrejského šálóm, znamená mír, klid, ženská podoba k Šalamoun
Šimon Simon/ Simon Je hebrejského původu. Jeho význam je obvykle uváděn jako „naslouchající“.
Terezie (Tereza) Theresia/ Theres Ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Nejčastěji se spojuje s názvem ostrovů Thera (v Egejském moři) nebo Therasia (u Sicilie) a vykládá se jako pocházející z ostrova Thery nebo Therasie. Základ slova někteří vykládají z řečtiny (téresis) jako záštita, ochrana.
Tomáš Thomas/ Thomas Základem jména je syrské tóma nebo teóma, což značí "dvojče" nebo "blíženec". Proto mu také jeho řečtí spoluobčané říkali didymos.
Uršula Ursula/ Ursula Jméno vzniklo ze slova ursa a znamená „malá medvědice“.
Václav Wenceslaus/ Wenzel České jméno Václav je slovanského původu a znamená "více slavný".
Vavřinec Laurentius/ Laurenz Toto jméno má své počátky ve starověku a znamená, že jeho nositel pocházel z Laurenta (přímořské město v Latiu; latinská forma jména zní Laurentius a např. ruská Lavrentij).
Vít Vitus/ Veit (Vitus) Jméno má své počátky ve starém Římě, kde znamenalo "mít rád, radovat se". Vítek se tedy s chutí raduje či má rád a ostatní mají rádi jeho.
Žofie Sophia/ Sophie Jméno pochází z řeckého slova sophia, tedy „moudrost“.

 

Zdroj : Petr Valenta-rodopisné stránky

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain